Gemeente Haarlemmermeer - aanwijzen gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen in Hydepark rondom gebouw ‘Kensington’ - Hoofddorp – Hyde Park - Planetenweg

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Haarlemmermeer - aanwijzen gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen in Hydepark rondom gebouw ‘Kensington’ - Hoofddorp – Hyde Park - Planetenweg.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Onderwerp: aanwijzen gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen in Hydepark rondom gebouw ‘Kensington’ Nummer: X.2023.07567   Gelet op het volgende: •Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. •Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. •De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. •Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen: 1.In eerste instantie: a.het verzekeren van de veiligheid op de weg; b.het beschermen van weggebruikers en passagiers; c.het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; d.het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. 2.In tweede instantie ook voor: a.het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; b.het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. •In afwijking van artikel 35 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient voor de tijdelijke plaatsing en de tijdelijke maatregel een verkeersbesluit te worden genomen, indien de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregel langer duurt dan vier maanden. •Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie. •De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer. •Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020 is de bevoegdheid tot het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat.   Overwegingen en motivatie In voormalig kantorengebied Beukenhorst-West, tussen station Hoofddorp en het stadspark, wordt de nieuwe stadswijk Hyde Park gebouwd. Hier worden de komende jaren ongeveer 3.800 woningen, kantoren, voorzieningen en horeca gebouwd. Een aantal bestaande kantoren, een hotel en woningen zijn onderdeel van de nieuwe wijk. Deze nieuwe stadswijk draagt bij aan de grote vraag naar meer woningen in Haarlemmermeer en omgeving. De restaurants, cafés, winkels en faciliteiten in de nieuwe wijk zorgen voor meer gezelligheid in Stadscentrum Hoofddorp. Hyde Park wordt in fases gebouwd. Op 23 maart 2021 zijn de gemeente Haarlemmermeer en Hyde Park Hoofddorp BV een overeenkomst aangegaan voor tijdelijke ingebruikname van de openbare ruimte. Met deze tijdelijke ingebruikname komt een deel van de openbare ruimte te vervallen. Voor deze aanpassing van de openbare ruimte en de duur van deze aanpassing worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Indien deze tijdelijke maatregelen langer in beslag nemen dan vier maanden wordt daarvoor een verkeersbesluit genomen. Voor nu gaat het om he aanwijzen van laad- en losplaatsen rondom het gebouw ‘Kensington’. Dat is het bouwblok tussen de Kruisweg, de Planetenweg en het Planetenpad en wordt in 2023 opgeleverd. Het gebouw ‘Kensington’ bevat 233 woningen (appartementen) welke zijn verdeeld over 7 lobby’s/entrees. De laad- en losplaatsen zijn vooral bedoeld om de vele te verwachten besteldiensten te faciliteren in de openbare ruimte. Indien we dit niet doen, dan zullen de voertuigen van onder meer supermarkten, kledingwinkels en postorderbedrijven naar verwachting hinderlijk en gevaarlijk in de openbare ruimte worden stilgezet en dat willen we voorkomen. Voorlopig worden daarom in totaal zes laad- en losplaatsen aangewezen. Ten tijde van de oplevering zullen er verhuisbewegingen plaatsvinden waardoor de laad- en losplaatsen natuurlijk ook daarvoor gebruikt kunnen worden. Het gebouw ‘Kensington’ wordt in 2023 opgeleverd, maar de openbare ruimte kan nog niet de definitieve inrichting krijgen omdat er nog gebouwd wordt aan andere bouwblokken. De openbare ruimte krijgt daarom voorlopig een tijdelijke inrichting waardoor de laad- en losplaatsen op een later moment mogelijk verlegd worden. Tegen die tijd is dan ervaring opgedaan over de aantallen voertuigen van de besteldiensten, waardoor er dan kan worden overwogen om het aantal laad- en losplaatsen aan te passen. Met deze maatregelen wordt vooral beoogd de leefbaarheid voor de (toekomstige) bewoners te kunnen garanderen. Maar daarnaast wordt daarmee ook de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid gegarandeerd omdat besteldiensten dan niet hinderlijk en gevaarlijk in de weg zullen staan. Maatregelen (bebording en belijning) De volgende verkeersmaatregelen worden getroffen: 1. Het aanwijzen van een zestal gelegenheden bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen rondom het gebouw ‘Kensington’ in Hyde Park te Hoofddorp door het plaatsen van borden E7 RVV 1990.   De laad- en losplaats aan de Kruisweg betreft een parkeerhaven in het verlengde van de bushalte. De laad- en losplaats aan de Planetenweg betreft ook een parkeerhaven zodat in beide gevallen het doorgaande verkeer niet gestremd wordt. De overige laad- en losplaatsen bevinden zich in de zijstraat van de Planetenweg wat verkeersluw is. Wel blijft er voldoende ruimte om te passeren en te keren en is rekening gehouden met het entree van de parkeergarage van het gebouw ‘Kensington’. Deze maatregelen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 1714709-T006.   Motivering Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994): Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van: •artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg; •artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers; •artikel 2, lid 1c van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; •artikel 2, lid 1d van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; •artikel 2, lid 2a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; •artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.   Door de maatregelen worden geen van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 onevenredig geschaad.   Belangenafweging Bewoners De maatregelen zijn in het belang van bewoners. Door het aanwijzen van specifieke locaties voor laden en lossen blijft de openbare ruimte overzichtelijk en daarmee (verkeers)veilig.   Bedrijven De maatregelen zijn in het belang van bedrijven. Door het aanwijzen van specifieke locaties voor laden en lossen blijft de openbare ruimte overzichtelijk en kunnen de bedrijven veilig hun goederen laden en lossen. (Doorgaand) gemotoriseerd verkeer De maatregelen hebben geen gevolgen voor doorgaand gemotoriseerd verkeer omdat de laad- en losplaatsen aan de Kruisweg en de Planetenweg buiten de rijbaan in een haven worden aangelegd. De maatregelen zijn in het belang van gemotoriseerd verkeer met een bestemming omdat besteldiensten hun voertuigen niet hinderlijk in de weg zullen stilzetten. Parkeerders De maatregelen hebben geen gevolgen voor parkeerders. De laad- en losplaatsen gaan namelijk niet ten koste van parkeerplaatsen omdat er een parkeerverbodzone is ingesteld. Langzaam verkeer De maatregelen zijn in het belang van langzaam verkeer. Door het aanwijzen van specifieke locaties voor laden en lossen blijft de openbare ruimte overzichtelijk, toegankelijk en daarmee (verkeers)veilig. Landbouwverkeer De maatregelen hebben geen gevolgen voor landbouwverkeer. Openbaar vervoer De maatregelen hebben geen gevolgen voor openbaar vervoer. De laad- en losplaats aan de Kruisweg wordt namelijk in het verlengde van de bushalte aangebracht. Op verzoek van Connexxion wordt er tussen de bushalte en de laad- en losplaats een fysieke scheiding aangebracht. Deze aanpassing wordt meegenomen in het werk voor de aanpassing van het kruispunt Kruisweg – Planetenweg waarvoor een verkeersbesluit is genomen op 09-06-2023 met kenmerk X.2023.03897. Naar verwachting wordt het werk aan dit kruispunt in het voorjaar van 2024 gestart en opgeleverd waardoor er tot die tijd nog geen fysieke scheiding aanwezig is tussen de bushalte en de laad- en losplaats. Dit is afgestemd met Connexxion. Nood- en hulpdiensten De maatregelen zijn in het belang van nood- en hulpdiensten omdat besteldiensten hun voertuigen niet hinderlijk in de weg zullen stilzetten. De bereikbaarheid blijft hierdoor gegarandeerd. Algemeen belang De maatregelen garanderen de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Dit is in het algemeen belang. Afweging Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregelen in het algemeen belang zijn en in het bijzonder in het belang van bewoners, bedrijven, langzaam verkeer en de nood- en hulpdiensten. Er worden geen belangen onevenredig geschaad.   Voorbereiding en overleg Omdat de maatregelen ten goede komen aan zowel de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid als de leefbaarheid, heeft er geen uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. De omwonenden worden geïnformeerd over de maatregelen en geattendeerd op de projectwebsite. Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is vanaf gezien omdat de maatregelen geen complexe maatregelen betreffen en de belangen voldoende in beeld zijn. Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 31-10-2023 is dit besluit behandeld in de werkgroep. Zoals in de belangenafweging al is aangegeven heeft Connexxion het verzoek ingediend om een fysieke scheiding aan te brengen tussen de bushalte en de laad- en losplaats. Dat verzoek wordt gehonoreerd, maar in afstemming met Connexxion gerealiseerd in het voorjaar van 2024. Dit wordt dan namelijk tegelijkertijd meegenomen met de reconstructie van het kruispunt Kruisweg – Planetenweg. Met Connexxion is tevens afgestemd om nu wel alvast de laad- en losplaats aan te brengen in het verlengde van de bushalte, dus in eerste instantie nog zonder fysieke scheiding. Verder gaan de leden van de Werkgroep akkoord met de voorgestelde maatregelen.   Publicatie Het besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van Haarlemmermeer.   Besluiten In overeenstemming met de tekening met het nummer 1714709-T006, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:   1. Het aanwijzen van een zestal gelegenheden bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen rondom het gebouw ‘Kensington’ in Hyde Park te Hoofddorp door het plaatsen van borden conform model E7 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990;   2. Dit besluit ter openbare kennis te brengen op 21-12-2023.   Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer namens dezen, de gemeentesecretaris, voor deze, de teammanager Contract en Uitvoering,       B. Wendelgelst Terinzagelegging Het besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad van Haarlemmermeer (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Taurusavenue 100 in Hoofddorp. Bezwaar Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 22-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. 73d3547602033d185317e8808b3b49c6

Gerelateerde berichten