Toestemming voor wijzigen verkeersbesluit parkeerverbod laden en lossen Ootmarsumsestraat, in Oldenzaal

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor wijzigen verkeersbesluit parkeerverbod laden en lossen Ootmarsumsestraat, in Oldenzaal.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Datum: 15 november 2023       reg.nr. : 2023-000013   Onderwerp:   Wijzigen verkeersbesluit van 9 mei 2019 bekend onder nummer 2953-2019 door parkeerverbod borden (E01) op locatie gedeelte kadastraal bekend onder nummer ODZ00 C2566, Ootmarsumsestraat tussen (huis) nummer 20 en 26 te verwijderen en deze te vervangen door verkeersbord E07. Besluit   Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal besluit tot:   · Het verwijderen van de parkeerverbod borden (E01) op locatie gedeelte kadastraal bekend onder nummer ODZ00 C2566, Ootmarsumsestraat tussen (huis) nummer 20 en 26 en deze te vervangen door verkeersbord E07 en. · De onderborden te vervangen door onderborden met daarop de volgende tekst:   Ma t/m za: 07.00 – 19.00 h Zo: 09.00 – 17.00 h   AFBEELDING 1   Op afbeelding 1 is de locatie weergegeven.         AFBEELDING 2   Op afbeelding 2 is de locatie weergegeven. Aanleiding verkeersbesluit De huidige situatie suggereert dat buiten de venstertijden geparkeerd mag worden op het trottoir. Verkeersbord E01 geldt alleen voor de weg. Bij het plaatsen van bord E07 wordt er gerealiseerd dat motorvoertuigen voor laden en lossen gebruik mogen maken van het “trottoir” De bebording staat met het gezicht naar de Ootmarsumsestraat. Het bestaande onderbord blijft, maar de borden OB501-R en OB501-L worden toegevoegd, om de locatie van het laden en lossen aan te duiden.   Er wordt tegenwoordig ook op zondagen bevoorraad en zijn de huidige tijden voor het laden en lossen niet meer toereikend. De strook die gereserveerd is voor het laden en lossen geldt nu niet op zondagen, het is wenselijk om de bebording aan te passen, zodat de strook ook op zondagen gebruikt kan worden voor het laden en lossen. De onderborden worden vervangen door onderborden met daarop de volgende tijden: · Ma t/m za: 07.00 – 19.00 h · Zo: 09.00 – 17.00 h Motivering en belangenafweging   De Ootmarsumsestraat is in eigendom en beheer van de gemeente Oldenzaal;   Het college is bevoegd om een verkeersbesluit te nemen en heeft daarbij enige mate van beoordelingsruimte waarbij in het besluit een duidelijke belangenafweging moet zijn gemaakt waarbij het algemeen wordt afgewogen tegen het individuele belang. Het besluit moet berusten op de juiste feiten en omstandigheden.   MOTIVATIE   Dat het nemen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee iedereen kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.   De borden worden volgens de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens en CROW 96B geplaatst.   Op basis van artikel 24 BABW heeft overleg plaatsgevonden over het afsluiten van de STRAAT met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente. Deze heeft geen bezwaar tegen de verkeersmaatregel en het daarbij behorende verkeersbesluit. Wettelijk kader   · Artikel 2, eerste lid, onder a. van de Wegenverkeerswet 1994, bevat de verkeersbelangen die minimaal afgewogen dienen te worden bij een verkeerbesluit. · Artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer geeft aan voor welke verkeerstekens het plaatsen en verwijderden een verkeersbesluit is vereist. · In artikel 15, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, is bepaald dat voor de plaatsing en verwijdering van bepaalde verkeerstekens, onderborden en fysieke maatregelen een verkeersbesluit is vereist. · In artikel 8 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer geeft aan voor welke onderborden het plaatsen en verwijderden een verkeersbesluit is vereist. · In artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald welk bestuursorgaan bevoegd is een verkeersbesluit te nemen. · Ook op basis van artikel 24 van het BABW heeft overleg plaats gevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, daartoe gemandateerd door de Korpschef. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen in het ontwerp. Publicatie   Het bekendmaken van het verkeersbesluit vindt digitaal plaats door publicatie in de Staatscourant van 28 november 2023 (www.zoek.officielebekendmakingen.nl).   Ook publiceren wij het verkeersbesluit in weekblad De Glimlach op de pagina KOM en plaatsen deze op de internetsite van de gemeente Oldenzaal, www.oldenzaal.nl. Bezwaar en voorlopige voorziening Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal, postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal. U kunt ook digitaal bezwaar maken via https://www.oldenzaal.nl/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u ingelogd bent met DigiD, kunt u het bezwaarformulier digitaal invullen.   Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na het indienen van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Daaraan zijn kosten (griffierecht) verbonden. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Rolfes, telefoon (0541) - 58 81 11, e-mailadres administratie-sbm@oldenzaal.nl. Wij verzoeken u bij schriftelijk contact ons kenmerk 2023-000013 te vermelden.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 29-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. 741225c856979df4274766d453e90bfc

Gerelateerde berichten