gemeente Alphen aan den Rijn - Aanwijzen gelegenheid voor het laden en lossen van goederen - Oudshoornseweg 11 te Alphen aan den Rijn

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: gemeente Alphen aan den Rijn - Aanwijzen gelegenheid voor het laden en lossen van goederen - Oudshoornseweg 11 te Alphen aan den Rijn.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Nummer: 3243733   Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,   Gelet op: •artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit 2019 is gemandateerd aan de Teamleider Beleid Openbare Ruimte; •artikel 15 lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit; •artikel 15 lid 2 van de WVW 1994 ingevolge het aanbrengen of verwijderen van infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maken, geschiedt krachtens een verkeersbesluit; •artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge het plaatsen en verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit; •krachtens artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht; •artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;   Overwegende dat: •de Oudshoornseweg een erftoegangsweg is binnen de bebouwde kom van Alphen aan den Rijn; •de onder ‘besluiten’ genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Alphen aan den Rijn; •aan de Oudshoornseweg 11 een bakker is gevestigd; •er regelmatig een meelauto bij de bakker komt laden en lossen; •er een parkeerstrook aanwezig is; •er regelmatig voertuigen staan geparkeerd waardoor de meelauto vanaf de rijbaan moet laden en lossen; •dit het overige verkeer hindert en voor onveilige situaties zorgt; •het wenselijk is om ter hoogte van de Oudshoornseweg 11 een gelegenheid aan te wijzen voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen; •de meelauto alleen op maandag en vrijdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur goederen aflevert bij de bakker; •het wenselijk is om dit tijdsvenster bij het laad- losvak aan te geven zodat buiten deze tijden het vak voor algemeen gebruik beschikbaar is; •deze maatregel wordt genomen om de weg in stand te houden en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; •deze maatregel wordt genomen voor het verzekeren van de veiligheid op de weg; •overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de districtschef van politie en dat positief is geadviseerd; •het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;   nemen, gelet op het voorgaande, de volgende   BESLUITEN : 1.tot het aanwijzen van een gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen ter hoogte van de Oudshoornseweg 11 gedurende een tijdsvenster; 2.dit kenbaar te maken door plaatsing van het bord E7 van Bijlage I van het RVV1990 en onderbord met de tekst “ma en vrij van 10:00 uur tot 12:00 uur”. 3.de borden aan te brengen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.     Bezwaar- of beroepsclausule Dit besluit zal door publicatie in het digitale Gemeenteblad, zie www.officielebekendmakingen.nl, bekend worden gemaakt. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit volgens de artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de openbare bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2400 AA te Alphen aan den Rijn.   Bijlage

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 5-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. 891d9731c596f25263668583ac38fc1e

Gerelateerde berichten