Gemeente Overbetuwe - Opheffen gelegenheid voor laden en lossen - Peperstraat 1

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Overbetuwe - Opheffen gelegenheid voor laden en lossen - Peperstraat 1.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Opheffen gelegenheid voor laden en lossen in de Peperstraat ter hoogte van huisnummer 1 in Oosterhout     Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;   Gelet op artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap; artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit; artikel 12, lid b van het BABW, ingevolge het verwijderen van bord E07 geschiedt krachtens een verkeersbesluit; artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie.   Aanleiding: In de Peperstraat ter hoogte van huisnummer 1 bevindt zich een gelegenheid voor het laden en lossen welke in de huidige situatie geen functie meer heeft.     Overwegende dat: de Peperstraat een weg binnen de bebouwde kom betreft in de kern Oosterhout en in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Overbetuwe; de Peperstraat een erftoegangsweg betreft waarbij een maximumsnelheid van 30 km/u geldt; er een herinrichting plaats gaat vinden van de Peperstraat; in de Peperstraat ter hoogte van huisnummer 1 een gelegenheid voor laden en lossen met venstertijden aanwezig is; deze gelegenheid voor laden en lossen in het verleden is ingesteld voor het laden en lossen van goederen voor een aldaar gelegen winkel; in de huidige situatie de betreffende winkel niet meer is gehuisvest in de Peperstraat; hierom de functie van de gelegenheid voor laden en lossen is komen te vervallen; het daarom wenselijk is om de gelegenheid voor laden en lossen op te heffen; door deze verkeersmaatregel de voormalige gelegenheid voor laden en lossen zal worden ingericht als openbare parkeerplaats; het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven; de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 voor het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers; overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met een gemachtigde van de korpschef van de politie en dat positief is geadviseerd;   Burgemeester en wethouders nemen, gelet op het voorgaande, de volgende     B E S L U I T E N :   in de Peperstraat ter hoogte van huisnummer 1 een gelegenheid voor laden en lossen op te heffen door het verwijderen van het bord E07 met onderbord OB504 en het onderbord waarop de venstertijden ‘ma. t/m za. 07 – 12 h’ zoals opgenomen in de bijlage 1 van het RVV 1990;   de bebording te verwijderen zoals wordt aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;       Dit besluit wordt bekendgemaakt in Het Gemeentenieuws en gepubliceerd in het Gemeenteblad.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 17-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. c99b685ecd7cc117993afffd50593f91

Gerelateerde berichten