Vastgesteld “Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat 199”

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld “Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat 199”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2023 het bestemmingsplan “Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat 199” ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.01BP001PH18-0401 ligt met ingang van van donderdag 11 januari 2024 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. Omschrijving plan Op de locatie Gronausestraat 199 bevindt zich het voormalig restaurant De Orchidee. Aanvrager is voornemens om de huidige bebouwing te slopen en een appartementengebouw te realiseren met 15 appartementen. Om deze ontwikkeling mogelijk te kunnen maken moet het bestemmingsplan worden herzien. Inzien bestemmingsplan Het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 11 januari 2024 tot en met 22 februari 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/Actueel/Bekendmakingen en via www.ruimtelijkeplannen.nl of https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer worden bekeken. Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Gronausestraat 199 in Losser Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken daarnaast bekend dat met ingang van donderdag 11 januari 2024 de beschikking hogere waarden Wet geluidhinder Gronausestraat 199 in Losser gedurende zes weken ter inzage ligt. De hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder zijn vastgesteld vanwege de geluidsbelasting door het wegverkeer op de Gronausestraat op de gevels van de nieuw te bouwen woningen aan de Gronausestraat 199 in Losser. Vaststelling van de hogere waarden is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat niet voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde van 48 dB. De maximale geluidsbelasting op de gevels van de woningen varieert tussen de 49 dB en 59 dB. De hoogst mogelijke waarde waarvoor ontheffing kan worden verleend bedraagt 63 dB en wordt niet overschreden. Inzien besluit Het besluit ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Het besluit kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De stukken zijn tevens te raadplegen via www.losser.nl/Actueel/Bekendmakingen. Beroep Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage legging tegen deze besluiten per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. Inwerkingtreding De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 11-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. e43c404c54b815407e1b19e084b93112

Gerelateerde berichten