Verkeersbesluit: Verlenging pilot laden en lossen, Roermond

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit: Verlenging pilot laden en lossen, Roermond.

Meer informatie over deze bekendmaking:

GELET OP•het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;•de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten volgens het bepaalde in artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994; •het bepaalde in artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 voor het nemen van een verkeersbesluit voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd•het bepaalde in van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 dat maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen van voorzieningen ter regeling van het verkeer dienen te geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. •op grond van artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) kan het bevoegd gezag onder bepaalde omstandigheden tijdelijke verkeerstekens plaatsen of tijdelijke maatregelen uitvoeren. Indien de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregel van kortere duur is dan vier maanden, behoeft geen verkeersbesluit te worden genomen. Onder de gegeven omstandigheden wordt dit wel nodig geacht. •het bepaalde in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 dat de maatregel strekt tot bescherming van de belangen, meer in het bijzonder:•het verzekeren van de veiligheid op de weg;•het beschermen van weggebruikers en passagiers;•het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; •het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;•het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede gevolgen voor het milieu;•het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;•het overleg en positieve advies van de politie overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer; •het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer geschiedt de bekendmaking van dit verkeersbesluit door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl/GemeentebladIN OVERWEGING NEMENDE,•dat het noodzakelijk is een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de effecten en ervaringen van de tijdelijk aangewezen laad- en loslocaties als pilot op de Kraanpoort en Markt in Roermond •dat gebleken is uit de tussenevaluatie van de pilot dat voor een complete beeldvorming, evaluatie van ervaringen in de zomerperiode noodzakelijk is•dat informatie over ervaringen in de zomerperiode op het moment van schrijven nog onvoldoende is•dat de eerder besloten einddatum van 1 mei 2023 voor de bij “BESLUIT” benoemde verkeersbesluiten daarom niet haalbaar is•dat na de duur van de pilot wordt besloten of de locaties definitief als laad- en loslocatie worden aangewezen•dat dit besluit de bescherming van belangen dient zoals het bepaalde in artikel 2 van de Wegenverkeerwet 1994•dat met het van kracht worden van dit besluit andere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied op desbetreffende locatie komen te vervallen, als die met dit besluit in strijd zijn, of hiermee niet in overeenstemming zijn. BESLUIT:De periode van de hierna benoemde, eerder genomen verkeersbesluiten met 3 maanden te verlengen, tot 1 augustus 2024:•Verkeersbesluit: Instellen tijdsvenster en stopverbod in de pilot laden en lossen, Markt, Roermond met Gemeenteblad nummer 457886 en zaaknummer 105727-2023.•Verkeersbesluit: Aanwijzen laad- en loslocatie Markt, Roermond met Gemeenteblad nummer 106687 en zaaknummer 120819-2022•Verkeersbesluit: Aanwijzen laad- en loslocatie Kraanpoort, Roermond met Gemeenteblad nummer 106720 en zaaknummer 120819-2022Roermond, 29 januari 2024,Burgemeester en wethouders van Roermond,Cluster manager Beheer Openbare RuimteJ.T. (Jack) MestromBent u het niet eens met dit besluit? Bel ons dan om dit te bespreken. Wij kunnen u meer uitleg geven of uw vragen beantwoorden. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt.Mocht u het toch niet eens blijven met het genomen besluit dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Dit is een brief waarin u zo duidelijk mogelijk beschrijft waarom u het niet eens bent met dit besluit.Hoe dient u een bezwaarschrift in? Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste: • Uw naam en adres en een telefoonnummer/e-mailadres waarop u bereikbaar bent; • De datum van uw bezwaarschrift; • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U mag ook het kenmerk van het besluit noemen of een kopie van het besluit meesturen; • Waarom u het niet eens bent met dit besluit; • Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. Het bezwaarschrift verstuurt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. Doet u dit later, dan kunnen wij beslissen om uw bezwaarschrift niet in behandeling te nemen. Pro forma bezwaar Als u bezwaar wilt maken, maar langer dan 6 weken nodig heeft om bijvoorbeeld alle stukken compleet te maken of om uw bezwaarschrift te onderbouwen, kunt u een pro forma bezwaarschrift indienen. Een pro forma bezwaarschrift is een bezwaarschrift waarin u nog niet heeft uitgelegd waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift stuurt u per post naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond Postbus 915, 6040 AX Roermond. Een bezwaarschrift dat u per e-mail stuurt nemen wij niet in behandeling. Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Wilt u dat niet en heeft uw zaak spoed, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op Digitale Diensten van de Rechtspraak. Voor meer informatie over de bezwaarschriftprocedure kunt u kijken op www.roermond.nl/bezwaar-maken.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 7-2-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. gmb-2024-48422

Gerelateerde berichten