Verkeersbesluit tot het instellen van een parkeergelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen Brimmanshof.

DeLossergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit tot het instellen van een parkeergelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen Brimmanshof..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Overwegingen ten aanzien van het besluit:1.Dat er wordt aangegeven dat om vrij liggende parkeergelegenheid ter hoogte van Brimmanshof 15A-21H vrij te houden voor Taxi vervoer, Ambulance en laden/lossen;2.Het verzoek is om de parkeergelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen ter hoogte van Brimmanshof 15A-21H in te stellen zodat de ambulance, taxivervoer of bij verhuizing de weg niet geblokkeerd wordt.3.Dit om onnodige irritaties van het overige verkeer te voorkomen.Belangenafweging artikel 2 WVW:Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:1.het beschermen van weggebruikers en passagiers;2.het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.Advisering:•Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om een algemene parkeergelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen ter hoogte van Brimmanshof 15A-21H in te stellen.•Met betrekking tot dit besluit zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van toepassing. •Alle wegen en/of weggedeelten waarop dit besluit betrekking heeft, zijn gelegen binnen en zijn in beheer bij de gemeente Brunssum. Artikel 23 van het BABW is op dit besluit niet van toepassing.•Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is met de politie –via het aanspreekpunt Verkeer van de Politie Eenheid Limburg, district Parkstad Limburg, Basisteam Brunssum-Landgraaf–Beekdaelen-Simpelveld ter zake overleg gepleegd en is met betrekking tot het onderhavige besluit instemmend geadviseerd.Besluit:1.De parkeergelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen ter hoogte van Brimmanshof 15A-21H in te stellen middels het aanbrengen van het bord E07, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990.2.Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.Het geheel uit te voeren conform onderstaande tekening. “Voor een grotere weergave van de situatietekening zie bijlage.”BezwaarIedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit. Wilt u bezwaar maken? Stuur dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit in het Gemeenteblad. Maakt u later bezwaar, dan nemen we uw bezwaar mogelijk niet in behandeling.De brief stuurt u naar:Gemeente BrunssumPostbus 2506440 AG BrunssumOok kunt u digitaal bezwaar maken via: www.brunssum.nl., U moet hiervoor in het bezit zijn van een DigiD. In de brief schrijft u:• uw naam en adres;• de datum waarop u de brief stuurt;• met welk besluit u het niet eens bent;• waarom u het daarmee niet eens bent;• uw handtekening;• of u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van uw kosten, als uw bezwaar gegrond wordt verklaard.Spoedeisend belang Ook als u bezwaar maakt, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een spoedeisend belang? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: www.rechtspraak.nl. Meer informatieWilt u meer informatie? Lees dan de folder “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid” op: https://www.rijksoverheid.nlBrunssum, 23 februari 2024Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,krachtens mandaat,Hoofd afdeling Openbare RuimteT. Huizinga

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deLossergids.nl op 29-2-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Losser, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deLossergids.nl
Redactie deLossergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Losser
  2. gmb-2024-91011

Gerelateerde berichten